Placówka wsparcia dziennego czynna będzie od 1 czerwca 2023 r. w środy i czwartki w godzinach od 14.00 do 19.00.

Zajęcia tematyczne uwzględniające potrzeby edukacyjne dzieci prowadzone są w tych dniach w godzinach od 15.30 do 18.30. W okresie wakacji, ferii zimowych, dni wolnych od zajęć szkolnych godziny pracy placówki mogą ulec zmianie zgodnie z potrzebami dzieci, rodziców i możliwościami organizacyjnymi placówki.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ogłasza nabór wniosków w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, współfinansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Urząd Gminy Dobra we współpracy z Centrum Medycznym w Dobrej, mieszczącym się przy ul. Poziomkowej 5b, zaprasza mieszkańców do udziału w kolejnej edycji „Programu kompleksowego leczenia dietetycznego i rehabilitacyjnego dla pacjentów otyłych z zaburzeniami metabolicznymi, diabetologicznymi, kardiologicznymi i endokrynologicznymi”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej informuje, że znajdujące się na terenie gminy "Jadłodzielnie" - w miejscowościach Dobra oraz Mierzyn z uwagi na brak zainteresowanie zostały wyłączone z użytkowania.

Gmina Dobra i Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają do kolejnej edycji Szkoły dla rodziców.

Wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowego leczenia dietetyczno-rehabilitacyjnego dla pacjentów otyłych z zaburzeniami metabolicznymi, diabetologicznymi, kardiologicznymi i endokrynologicznymi dla mieszkańców gminy Dobra na rok 2023”.

Rada Gminy Dobra podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Na mocy podjętej uchwały kryterium dochodowe, w celu udzielenia wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom wymienionym w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r., zostało podwyższone do 200%.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni o dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.

  • 1 552 zł - dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1 164 zł),
  • 1 200 zł - dla osoby w rodzinie (dotychczas było to 900 zł).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej przyjmie sprawną pralkę automatyczną dla młodej mamy samotnie wychowującej dwoje dzieci.