Od stycznia 2023 r. dostępne jest nowe świadczenie dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest jedno z następujących źródeł: kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy przepływowy / kominek gazowy, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Oznacza to, że o dodatek gazowy mogą ubiegać się tylko gospodarstwa domowe, które używają gazu do ogrzewania domu lub mieszkania. Nie otrzymają go osoby wykorzystujące gaz do gotowania czy podgrzania wody.

Dodatek do gazu nie ma określonej ustawowo kwoty, odpowiada wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw    w gazowych.

Refundacja podatku VAT przewidziana jest dla:

  1. osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100 zł,
  2. osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500 zł na osobę.

Wnioski można składać:

  1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gdzie wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów,
  2. tradycyjnie w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Graniczna 24a.

do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku należy dołączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Załączniki:

1) POBIERZ WNIOSEK