Stawki za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich w Buku, Łęgach i Grzepnicy wynoszą:

 1. 320,00 złotych netto + VAT za korzystanie z sali do 8 godzin,
 2. 500,00 złotych netto + VAT za całą dobę,
 3. 400,00 złotych netto + VAT za każdą następną rozpoczętą dobę, ponad czas wskazany w pkt. 2.
 4. Ustala się wysokość kaucji za wynajem w/w świetlic w wysokości 1 000,00 złotych.

Zwrot kaucji następuje w terminie 14 dni po dostarczeniu protokołów odbioru i przekazania świetlicy, do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej (osobiście w godzinach pracy Ośrodka lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Udostępnianie pomieszczeń świetlic wiejskich bez pobierania opłat jest dopuszczalne wyłącznie po złożeniu pisemnego wniosku przez następujące podmioty:

 1. Jednostki pomocnicze gminy,
 2. Rady Sołeckie,
 3. Lokalna grupa Działania „DOBRE GMINY” [w celu wykonywania zadań statutowych],
 4. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespołów Sportowych w Dobrej [w celu upowszechniania i promowania sportu i turystyki],
 5. Stowarzyszenia i fundacje działające na terenie gminy Dobra, do których zadań statutowych należy działanie na rzecz jej mieszkańców, rozwoju gminy i krzewienia kultury [w celu wykonywania tych zadań],

Osoba do kontaktu:

Patrycja Karczyńska

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Graniczna 24A, 72-003 Dobra

tel. (91) 311 33 04 lub 507 824 043 w godzinach pracy Ośrodka.

Podstawa prawna:

Świetlica wiejska w Buku

Adres: Buk 42, 72-003 Dobra,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 9:00 - 15:00.


Świetlica wiejska w Łęgach

Adres: ul. Na Świdwie 5B, 72-003 Dobra,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 10:00 - 16:00.


Świetlica wiejska w Grzepnicy

Adres: Grzepnica 8c, 72-003 Dobra,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel: 91 311 23 83,

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 10:00 - 16:00.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Graniczna 24A
72-003 Dobra
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zespół Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych (500+) i Funduszu Alimentacyjnego

tel: (91) 311 38 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zespół Interdyscyplinarny

tel: (91) 311 33 04
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pracownicy socjalni:

Elżbieta Wiśniewska

tel: (91) 311 33 93
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Monika Kalinowska

tel: (91) 311 33 93
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Lipińska

tel: (91) 311 33 93
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Kamińska

tel: (91) 311 33 93
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze znajduje się przy przychodni. Schody wyposażone są w podjazd dla wózków dziecięcych, nie ma natomiast podjazdu dla wózków inwalidzkich. Drugie, wyposażone zostało w podjazd dla wózków dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowane są na parterze budynku. Nie ma w nim przystosowanej do osób niepełnosprawnych toalety.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Przed budynkiem wyznaczone zostały natomiast miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Świetlice Wiejskie w miejscowościach Buk, Rzędziny oraz Łęgi

Do budynku prowadzi jedno wejście, z którego mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze. Obiekty wyposażone zostały w toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych. Przed budynkami nie ma wyznaczonych parkingów. Nie ma również miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynków można wejść z psem asystującym.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Ośrodkiem możliwy jest w szczególności przez:

 1. korzystanie z poczty mailowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. przesyłanie faksów na numer telefonu: (91) 424 19 79
 3. na platformę ePUAP – OPSDOBRA
 4. korespondencję pisemną na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej,
  ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej nie posiada osoby posługującej się językiem migowym.

STRONA INTERNETOWA:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa Ośrodka jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Rozporządzenie Rady Ministrów Krajowe Rady Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 roku ustaliło kontrast na poziomie 4,5:1.

Strona internetowa jest obecnie częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Pliki PDF oraz wzory dokumentów zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy, przez co nie można dokonać audiodeskrypcji.
Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01

Wygląd strony:

 • zastosowano prawidłowy kontrast,
 • konsekwentna nawigacja,
 • tytuły stron wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • serwis nie zawiera żadnych animowanych grafik,
 • stronę przy pomocy narzędzi przeglądarki można powiększyć do 160%,
 • publikowane na stronie cytaty są odpowiednio wyróżnione,

Wersja kontrastowa i skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada wersje kontrastowe (istnieje możliwość zmiany wielkości czcionki).
TAB - przejście do kolejnej sekcji
ENTER – zatwierdzanie

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Gracjan Broda, adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: (91) 424 19 79.

Postępowanie odwoławcze

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Deklarację sporządzono dnia 30 marca 2020 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej.

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI