Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ogłasza nabór wniosków w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, współfinansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Gmina Dobra uzyskała wsparcie na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w następujących formach:

 1. dla osoby dorosłej ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi w ramach pobytu dziennego, w wymiarze 220 godzin,
 2. dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego tj. w miejscu zamieszkania dziecka, w wymiarze 240 godzin.

Osoba wskazana przez uczestnika programu do wykonywania usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania nie może być członkiem najbliższej rodziny, opiekunem prawnym lub faktycznie zamieszkiwać razem z uczestnikiem Programu, natomiast:

 • winna posiadać dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby  niepełnosprawnej/pielęgniarki lub innym, zapewniającym realizację usługi w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
 • powinna legitymować się co najmniej 6-miesięcznym, udokumentowanym doświadczeniem w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie
  wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp.

Osoba zakwalifikowana do programu nie ponosi odpłatności za pobyt członka rodziny w placówce.

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROGRAMU OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ – edycja 2023 UPŁYWA Z DNIEM 31.12.2023 roku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie opieki wytchnieniowej proszone są o złożenie wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Graniczna 24a

Z programu Opieki Wytchnieniowej mogą skorzystać członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą dorosłą niepełnosprawną, która:

 • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
 • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego np. ośrodek szkolno-wychowawczy czy internat.

W celu kwalifikacji uczestników do wniosku należy dołączyć Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny FIM (stanowiącej załącznik 7 do Programu), którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Graniczna 24 a w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek - piątek od 7.00 do 15.00 lub przesłać pocztą.

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej oraz na stronie internetowej www.opsdobra.pl.

W gminie Dobra program realizowany będzie w formie usługi wytchnieniowej, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i zostaną nim objęte 3 rodziny: 2 osoby dorosłe i 1 dziecko.

Całkowity kwota dofinansowania Programu wynosi 27 809,28 zł.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej
Karolina Krzemińska

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Załącznik nr 6 (karta pomiaru)
 2. Załącznik nr 7 (karta zgłoszenia)