Rada Gminy Dobra podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Na mocy podjętej uchwały kryterium dochodowe, w celu udzielenia wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom wymienionym w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r., zostało podwyższone do 200%.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni o dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.

  • 1 552 zł - dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1 164 zł),
  • 1 200 zł - dla osoby w rodzinie (dotychczas było to 900 zł).