Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest uzależniony od kryterium dochodowego i przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.

Prawo do zasiłku przyznawane jest na okres zasiłkowy tj. od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

 • - ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • - podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
 • - ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
 • - legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy należy dołączyć:

 • - dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu),
 • - kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki (oryginał do wglądu),
 • - dokumenty potwierdzające rezygnację z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą wymagającą opieki,
 • - dokument potwierdzający pokrewieństwo między wnioskodawcą a osobą wymagającą opieki,
 • Przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie przeprowadzany rodzinny wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków do jego przyznania.

  Rodzinny wywiad środowiskowy będzie aktualizowany co 6 miesięcy.

  Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej apeluje do świadczeniobiorców (500+, świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki z pomocy społecznej) o założenie kont bankowych.
  Pozwoli to na usprawnienie przekazywania świadczeń w obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem.

  Informację o założonym koncie bankowym należy przekazać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Graniczna 24 a. Kontakt pod numerami telefonów: (91) 311 33 93 – pracownicy socjalni, (91) 311 38 10 – Zespół Świadczeń Rodzinnych.


  INFORMACJA

  Z uwagi na zwiększające się zagrożenie zakażeniem koronawirusem, mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników, zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Ośrodku Pomocy Społecznej  Proszę o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerami telefonów lub drogą mailową.

  Pracownicy socjalni:

  (91) 311 33 93 | osrodek@opsdobra.pl

  Zespół Świadczeń Rodzinnych:

  (91) 311 38 10 | sw@opsdobra.pl, fundusz@opsdobra.pl, swiadczenia@opsdobra.pl

  Kierownik:

  (91) 424 19 79 | osrodek@opsdobra.pl, kierownik@opsdobra.pl

  Proszę również o wyrozumiałość w zakresie załatwianych spraw, w szczególności co do terminów ich załatwiania. Nasi pracownicy to również rodzice, których dzieci, w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli wymagają zapewnienia opieki.

  Nowe Godziny Pracy Ośrodka

  Klauzula Informacyjna RODO

  Klauzula informacyjna - dla osób, od których pozyskiwane są dane
  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej – w związku z obowiązkiem wynikającym z RODO

  >> pobierz dokument <<

  Ważne! Piątek, dniem bez obsługi interesantów!

  Uprzejmie informujemy, iż każdy piątek w działach: Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczenia Wychowawczego jest dniem bez obsługi interesanta!