Pomoc Społeczna

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Komu przysługuje pomoc?

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej (jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej) przysługuje:

1. Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany.

3. Mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

Zasady przyznawania pomocy społecznej:

Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek:

  • osoby zainteresowanej,
  • jej przedstawiciela ustawowego,
  • innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu (art. 102 ustawy o pomocy społecznej).

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej:

1. dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł, zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”

2. dla osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł, zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”

3. dla rodziny, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny”

Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w pkt 2-15 poniżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej


1. ubóstwo,
2. sieroctwo,
3. bezdomność,
4. bezrobocie,
5. niepełnosprawność,
6. długotrwała lub ciężka choroba,
7. przemoc w rodzinie,
7a potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
8. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9. bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
10. (uchylony)
11. trudność w integracji cudzoziemców, którzy w RP uzyskali status uchodźcy,
12. trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
13. alkoholizm lub narkomania,
14. zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
15. klęska żywiołowa lub ekologiczna,

Pomoc społeczna polega w szczególności na:


  • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
  • pracy socjalnej,
  • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
  • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
  • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
  • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej apeluje do świadczeniobiorców (500+, świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki z pomocy społecznej) o założenie kont bankowych.
Pozwoli to na usprawnienie przekazywania świadczeń w obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem.

Informację o założonym koncie bankowym należy przekazać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Graniczna 24 a. Kontakt pod numerami telefonów: (91) 311 33 93 – pracownicy socjalni, (91) 311 38 10 – Zespół Świadczeń Rodzinnych.


INFORMACJA

Z uwagi na zwiększające się zagrożenie zakażeniem koronawirusem, mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników, zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Ośrodku Pomocy SpołecznejProszę o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerami telefonów lub drogą mailową.

Pracownicy socjalni:

(91) 311 33 93 | osrodek@opsdobra.pl

Zespół Świadczeń Rodzinnych:

(91) 311 38 10 | sw@opsdobra.pl, fundusz@opsdobra.pl, swiadczenia@opsdobra.pl

Kierownik:

(91) 424 19 79 | osrodek@opsdobra.pl, kierownik@opsdobra.pl

Proszę również o wyrozumiałość w zakresie załatwianych spraw, w szczególności co do terminów ich załatwiania. Nasi pracownicy to również rodzice, których dzieci, w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli wymagają zapewnienia opieki.

Nowe Godziny Pracy Ośrodka

Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula informacyjna - dla osób, od których pozyskiwane są dane
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej – w związku z obowiązkiem wynikającym z RODO

>> pobierz dokument <<

Ważne! Piątek, dniem bez obsługi interesantów!

Uprzejmie informujemy, iż każdy piątek w działach: Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczenia Wychowawczego jest dniem bez obsługi interesanta!