Formularze i Druki

Wnioski oraz zaświadczenia niezbędne do uzyskania świadczeń:


WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO I DODATKÓW


Wniosek o ustalenie prawa do zasiłki rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
-
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
-
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz.361, z późn. zm.)
-
Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS
-
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
-
Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
-
Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu w z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
-
Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
-
Oświadczenie o ochronie danych osobowych
-
Oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną
-
Zaświadczenie lekarskie (o przebywaniu pod opieką medyczną)
-
Oświadczenie niezbędne dla prawidłowego nadania uprawnień zasiłkowych
-
Oświadczenie RODOŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE


Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
OświadczenieWNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA (becikowe)


Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka
-
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
-
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz.361, z późn. zm.)
-
Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS
-
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
-
Oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karnąWNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO


Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
-
Oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karnąWNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO


Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
-
Oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karnąWNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO


Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
-
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz.361, z późn. zm.)WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


Wniosek o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego
-
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
-
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz.361, z późn. zm.)
-
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
-
Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjnyDODATEK MIESZKANIOWY i DODATEK ENERGETYCZNY


Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego + załączniki
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznegoŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (Rodzina 500+)


Nowy wzór wniosku o świadczenie wychowawcze, który będzie obowiązywać od 1 lipca 2019 r.
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (SW-1Z)
Oświadczenie składane w celu ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych/wychowawczych
-
Oświadczenie RODODOBRY START


Nowy wzór wniosku o świadczenie w ramach Programu Dobry Start
-
Załącznik do Wniosku o świadczenie w ramach programu Dobry Start
-
Oświadczenie RODO - Dobry Start

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej apeluje do świadczeniobiorców (500+, świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki z pomocy społecznej) o założenie kont bankowych.
Pozwoli to na usprawnienie przekazywania świadczeń w obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem.

Informację o założonym koncie bankowym należy przekazać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Graniczna 24 a. Kontakt pod numerami telefonów: (91) 311 33 93 – pracownicy socjalni, (91) 311 38 10 – Zespół Świadczeń Rodzinnych.


INFORMACJA

Z uwagi na zwiększające się zagrożenie zakażeniem koronawirusem, mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników, zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Ośrodku Pomocy SpołecznejProszę o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerami telefonów lub drogą mailową.

Pracownicy socjalni:

(91) 311 33 93 | osrodek@opsdobra.pl

Zespół Świadczeń Rodzinnych:

(91) 311 38 10 | sw@opsdobra.pl, fundusz@opsdobra.pl, swiadczenia@opsdobra.pl

Kierownik:

(91) 424 19 79 | osrodek@opsdobra.pl, kierownik@opsdobra.pl

Proszę również o wyrozumiałość w zakresie załatwianych spraw, w szczególności co do terminów ich załatwiania. Nasi pracownicy to również rodzice, których dzieci, w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli wymagają zapewnienia opieki.

Nowe Godziny Pracy Ośrodka

Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula informacyjna - dla osób, od których pozyskiwane są dane
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej – w związku z obowiązkiem wynikającym z RODO

>> pobierz dokument <<

Ważne! Piątek, dniem bez obsługi interesantów!

Uprzejmie informujemy, iż każdy piątek w działach: Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczenia Wychowawczego jest dniem bez obsługi interesanta!